Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut viranomaispalvelut - Suomen suurlähetystö, Teheran : Palvelut : Muut palvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Teheran

Embassy of Finland
No. 2, Haddadian St., Mirzapour St.,
Dr. Shariati Ave, Qeytarieh, Tehran 19336, Iran
S-posti: sanomat.teh@formin.fi
Suomi | English | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut viranomaispalvelut

Suurlähetystö antaa tietoja Suomen viranomaisten palveluista ja yksityisen ihmisen oikeusturvasta sekä neuvoo oikeudellisten ja hallinnollisten asioiden yleisistä menettelytavoista Suomessa ja Iranissa.

Ulkoministeriön kotisivuilta löytyy tietoa mm. seuraavista viranomaispalveluista:

 • Asevelvollisuus
 • Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta
 • Ennakkoäänestyksen järjestäminen ulkomailla
 • Jäämistöasiat
 • Lemmikkieläimet ulkomailla
 • Ulkomailla oleskelevia koskevat selvitystehtävät
 • Väestötietoilmoitukset

Alla olevista linkeistä löytyy hyödyllistä tietoa usein kysytyistä asioista sekä viranomaispalveluista:

Ajokortti

Suomessa ajokorttiasioita hoitaa poliisi.
Suurlähetystöt eivät ota vastaan ajokorttihakemuksia, mutta henkilöllisyyden toteamiseksi hakemus voidaan allekirjoittaa suurlähetystössä virkailijan edessä. Nimikirjoituksen oikeaksi todistamisesta peritään edustustossa toimitusmaksu.

Edustustoilla ei ole toimivaltaa todistaa oikeaksi suomalaisia ajokortteja. Toimivaltainen viranomainen asiassa on Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi, jonka puoleen asiakkaan tulee kääntyä. Todistus ajo-oikeudesta on tilattavissa internetin kautta hakusanalla ”ajokorttiotepyyntö”. Asioiminen netissä edellyttää suomalaisia pankkitunnuksia. Ajokorttiote on saatavissa myös suoraan englanninkielisenä ja se toimitetaan myös ulkomaiseen osoitteeseen. Mikäli asianosaisella ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, on otettava erikseen yhteyttä Trafin neuvontaan puhelin 029 534 5000, kirjaamo@trafi.fi. Todistus on maksullinen.

Kansainvälisen ajokortin voi anoa Autoliitosta.

Apostille

Suomessa tehtyihin asiakirjoihin voi pyytää Suomen viranomaisten virallista vahvistusta asiakirjan oikeellisuudesta tai allekirjoittajien henkilöllisyydestä.

Suomen julkisen notaarin antama Apostille -todistus riittää vahvistukseksi, mikäli maa kuuluu Haagissa 5.10.1961 tehtyyn yleissopimukseen ulkomaalaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta.

Iran ei ole liittynyt Haagin yleissopimukseen, joten Apostille – todistusta ei hyväksytä asiakirjojen oikeellisuuden todistamiseen.

Lisätietoja: Haagin yleissopimus ja englanninkielinen luettelo jäsenvaltioista
Katso lisäohjeet kohdasta: Notaari- ja laillistamisasiat

Avioliitto, avioehtosopimus, avioliiton purkaminen, avoliitto ja parisuhde

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä eikä Teheranissa oleva edustusto anna ohjeita Iranissa avioliiton solmimiseen ja purkamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä sekä Suomen viranomaisilta, jos toinen vihittävistä on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, joka asuu pysyvästi Suomessa että ulkomaalaiselta vihkijältä (ml. käännökset, aikarajat ja – varaukset sekä kustannukset). Iranissa solmittavaa avioliittoa varten ohjeita tulee kysyä Helsingissä olevasta Iranin suurlähetystöstä sekä paikallisviranomaisilta.
Lisätietoja: Suomi.fi, Oikeuslaitos - perheasiat

Iranissa solmitun avioliiton rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään

Ulkomailla solmittu liitto on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa se on solmittu. Ulkomailla solmittu huomioidaan Suomessa vasta kun se on rekisteröity Suomessa. Katso lisäohjeet kohdasta: Notaari- ja legalisointiasiat sekä Väestötietojärjestelmä

Avioehtosopimus

Suomen avioliittolain (234/13.6.1929) mukaan kummallakin aviopuolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Aviopuolisot voivat poiketa tästä pääsääntöisestä periaatteesta tekemällä avioehtosopimuksen. Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai avioliiton aikana. Avioehtosopimuksen tekemistä harkittaessa on aiheellista kääntyä asianajajan, valtion oikeusaputoimiston taikka muun asiantuntevan lakimiehen puoleen.

Avioehtosopimuksen voimaan saattamiseksi se tulee jättää maistraatille rekisteröitäväksi. Lisätietoja: Maistraatti

Avioliiton purkaminen (avioero)

Suomen lain mukaan avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä (avioero). Avioeroa koskeva asia pannaan käräjäoikeudessa vireille kirjallisella hakemuksella, jonka voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin.
Lisätietoja: Oikeusministeriö ja Hovioikeus

Avoliitto ja parisuhde

Iranissa avoliitto ei ole mahdollista. Kahden samaa sukupuolta olevan suhde on laiton. Avioliiton ulkopuoliset suhteet ja homoseksuaalinen kanssakäyminen ovat lain mukaan rikoksia, joista voi seurata raipaniskuja tai jopa kuolemantuomio.

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa. Henkilökorttia ei voi käyttää passin sijasta Iranissa.

Lisätietoja: Poliisi 

Kansalaisuusasiat

Suomen kansalaisuudesta säädetään Suomen perustuslaissa ja tarkemmin kansalaisuuslaissa. Suomen uusi kansalaisuuslaki tuli voimaan 1.6.2003.

Monikansalaisuus (kaksoiskansalaisuus)

Suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden. On kuitenkin huomioitava toisen valtion lainsäädäntö asiassa ja ottaa yhteyttä ao. valtion ulkomaan edustustoon. Vaikka monikansalaisuus hyväksytään, voi monikansalainen (kaksoiskansalainen) menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen.

Lisätietoja: Maahanmuuttovirasto

Muutto Suomeen

Työministeriö on julkaissut usealla kielellä Suomeen muuttajan oppaan Työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilta löytyy tietoa avoimista työpaikoista ja miten hakeutua työnhakijaksi.

Muutto ulkomaille

Kotikuntalaissa säädetään väestötietojen päivitysvelvoitteesta. Muuttoilmoitus tulee tehdä maistraatille aina muutettaessa pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli 3 kuukautta. Myös ulkomailla asuva Suomen kansalainen on velvollinen ilmoittamaan osoitteenmuutokset väestörekisterikeskukselle.

Lisätietoja ja ohjeita: Väestörekisterikeskus

Suomen kansalainen on viisumivelvollinen Iraniin, joten maahan tuloon ja muuttamiseen liittyvissä kysymyksissä tulee kääntyä Iranin Helsingissä sijaitsevan suurlähetystön puoleen.

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen ja muista tullikäytännöistä lisätietoja Suomen tullista.

Notaari ja – laillistamisasiat

Suomen ulkomaan edustustoissa voidaan suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä. (Konsulipalvelulaki 498/1999 34§ ja 35§)

Julkisen notaarin tehtävät edustustossa

 • allekirjoitusten oikeaksi todistaminen (henkilökohtainen paikallaolo, henkilöllisyystodistus esitettävä)
 • asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen, alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä
 • todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä

Edustustossa voidaan lisäksi henkilön tai yhteisön pyynnöstä:

 • antaa esitetyn selvityksen perusteella elossaolotodistus tai todistus asiantilasta (henkilökohtainen paikallaolo, henkilöllisyystodistus esitettävä);
 • todistaa, jos Suomea sitova kansainvälinen sopimus ei sitä estä, edustuston toimipiirin viranomaisen antamassa asiakirjassa tai todistuksessa oleva allekirjoitus ja allekirjoittajan virka-asema oikeaksi, jos edustustolla on asianmukainen nimikirjoitusnäyte, tieto hänen virka-asemastaan sekä viranomaisen leimanäyte;
 • todistaa perustellusta syystä, että ulkoasiainministeriön julkisesta notaarista annetun lain 7 §:n 1 momentin nojalla antaman todistuksen allekirjoittajalla on asiakirjassa mainittu virka-asema ja että hänellä on ollut laillinen oikeus antaa sellainen todistus; sekä
 • suorittaa ne muut toimenpiteet, jotka ulkomailla kuuluvat edustustolle tai edustuston virkamiehelle lain, asetuksen tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen mukaan.

Julkisen notaarin tehtävistä ulkomailla perittävä toimitusmaksu on 30 euroa/vahvistus.

Edustusto voi laillistaa vain oman toimipiirinsä eli Iranin viranomaisen myöntämiä ja laillistamia asiakirjoja. Näin ollen Afganistanista peräisin olevan todistuksen saa laillistaa vain Afganistanin ulkoministeriö ja sen jälkeen Suomen Kabulin suurlähetystö.

Perhe- ja lapsioikeusasiat

Edustustot ja ulkoasiainministeriö antavat virka-apua Suomen viranomaisille kansainvälisissä perheoikeudellisissa asioissa. Seuraavista perheoikeudellisista virka-apu asioista löytyy tietoa ulkoministeriön kotisivuilta:

 • Isyyden tunnustamista koskeva menettely
 • Lapsen elatusapua koskevat sopimukset ja elatusavun perintä ulkomailta
 • Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset
 • Lastensuojelukysymykset
 • Kansainvälinen lapsikaappaus
 • Kansainväliset adoptiot
 • Avioliiton solmiminen ulkomailla

Rahanvälitys

Kansainväliset rahanvälitystoimistot kuten Western Union eivät toimi Iranissa rahanliikenteeseen kohdistuvien sanktioiden vuoksi.

Lisätietoja: Avustussumman välittämisestä ulkoministeriön kautta
Toimitusmaksu 40 € peritään avustussumman lähettäjältä.

Sosiaaliturva

Suurin osa suomalaisesta sosiaaliturvasta on asumisperusteista. Kelan hoitaman sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomen lainsäädännön mukaan sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ei riipu kansalaisuudesta.

Lisätietoja: Kela ja Sosiaali- ja terveysministeriö

Suomalaiset Iranissa

Iranissa pysyvästi asuvia tai tilapäisesti oleskelevia Suomen kansalaisia tai Suomessa pysyviä ulkomaalaisia kehotetaan jättämään yhteystietonsa matkustusilmoitus.fi– sivuston rekisteriin.

Tulli

Suomen Tullin tietopalvelu (muuttotavaroiden tuonti Suomeen sekä Suomesta viennin rajoitukset).
Puh. +358-(0)20-391 100 tai tullin neuvonta, puh. +358-(0)20-39400
Lisätietoja: Tulli

Valmismatkat

Valmismatkalain 16 §:n mukaan matkanjärjestäjällä on avustamisvelvollisuus: ”Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä.”

Jos matkustamisen kohteeseen ei katsota olevan turvallista matkanjärjestäjä voi peruuttaa matkan, keskeyttää sen, siirtää matkustajat turvallisemmille alueille tai tarjota mahdollisuus kohteen vaihtamiseen. Matkanjärjestäjä voi tehdä päätöksensä kuitenkin ainoastaan, jos viranomainen (ulkoasianministeriö/sosiaali- ja terveysministeriö) on ottanut kantaa alueen turvallisuustilanteeseen matkustamisen kannalta. Matkustajalle syntyy oikeus matkan peruuttamiseen ja keskeyttämiseen samoilla perusteilla kuin matkanjärjestäjällekin. Valmismatkan järjestäjällä ja erillisten matkapalvelujen välittäjällä on järjestely ja avustamisvelvollisuus. Ks. myös ”Kriisitilanteet”.

Lisätietoja: Valmismatkalaki

Verotus

Lisätietoja: Verohallinto
Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimet:
kansainvälinen verotus +358-(0)20–466 016
perintö- ja lahjaverotus +358-(0)20–466 015.

Virkatodistus- ja osoitetiedustelut:

Iranin kansalaisia koskevat ko. tiedustelut tulee osoittaa Iranin Helsingin suurlähetystöön.

Väestötietoilmoitukset

Väestörekisterikeskus ja maistraatit ylläpitävät valtakunnallista atk-rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista.

Lain (661/2009) mukaan väestötietojärjestelmän tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevan osalta pitää ajan tasalla, olkoonpa oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Ilmoituksen liitteenä on oltava aina alkuperäinen asiakirja, joka on asianmukaisesti laillistettu. Mikäli asiakas haluaa säilyttää alkuperäisen asiakirjan itsellään, voidaan edustustossa ottaa asiakirjasta kopio ja todistaa jäljennös oikeaksi.

Asiakirjan esittäjä on velvollinen tarvittaessa kääntämään asiakirjan suomeksi tai ruotsiksi. Myös käännös englanniksi hyväksytään. Jos virallinen käännös tehdään asiakkaan asuinmaassa, käännös tulee laillistaa (kts. Notaari- ja legalisointiasiat). Jos asiakirja käännetään Suomessa, riittää Suomessa auktorisoidun kääntäjän tekemä käännös (Laki auktorisoiduista kääntäjistä).

Mikäli kyseessä on lapsen rekisteröinti, suosittelemme että lapsi on mukana edustustolla ilmoitusta jätettäessä.

Lomakkeet on haettavissa osoitteesta www.suomi.fi. Lomakkeen voi täyttää itse ja lähettää paperitulosteena lomakkeessa ilmoitettuun maistraattiin Suomessa. Lomake voidaan jättää myös Suomen edustustoon ulkomailla. Mikäli ilmoitus koskee yksittäisen henkilön väestötietojärjestelmään ilmoitettavia tietoa, toimenpide on maksuton.

Edustusto välittää seuraavia tietoja väestötietojärjestelmään:

Äänestys

Ulkoasiainministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta ulkomailla asetuksella säädetyissä Suomen edustustoissa. Vaalien lähestyessä ulkoministeriö julkaisee kotisivuillaan listan ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja äänestyspaikkojen aukioloajoista. Oikeusministeriöllä, joka toimii Suomessa ylimpänä vaaliviranomaisena, on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta.

Lisätietoja: Vaalit.fi

© Suomen suurlähetystö, Teheran | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot